Política de Privadesa i protecció de dades

Respectant l’establert en la legislació vigent, CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals en internet. En concret, la mateixa respecta les següents normes:

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).
 • La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 • El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El Responsable del tractament de les dades personals recollits en www.bikehorizons.com és: CARLES ORTA (BIKE HORIZONS), amb NIF: 38123583W i l’activitat del qual és la comercialització i venda de rutes i viatges amb bicicleta organitzats (d’ara endavant, també Responsable del tractament). Les seves dades de contacte són els següents:

Adreça: Rambla de Prat, 27 1º 1ª
Telèfon de contacte: 930 107 243
Mail de contacte: info@bikehorizons.com

Una vegada vostè ha marcat la casella acceptant expressament la present Política de Privadesa, íntegrament, vostè s’obliga a complir els termes i condicions recollits en la mateixa, així com en les disposicions contingudes en l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i en la Política de Cookies de la Societat. Trobarà els enllaços corresponents al peu de la pàgina principal.

Registre de Dades de Caràcter Personal

Vostè, com a usuari per la present garanteix que les dades personals que ens ha proporcionat són certs i exactes i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos. En el cas que ens aporti dades personals de tercers, vostè es responsabilitza d’haver-los informat i haver obtingut el consentiment d’aquests per ser aportats amb les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

Tingui en compte que el fet de no facilitar certa informació assenyalada com a obligatòria, pot comportar que no sigui possible gestionar el seu registre com a usuari o l’ús de determinades funcionalitats o serveis disponibles a través dels nostres sistemes.

Les dades personals recaptades per CARLES ORTA (BIKE HORIZONS), mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament,

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 del RGPD:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà a tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats pels quals es recullen les dades personals.
 • Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollits amb finalitats determinades, explícits i legítims.
 • Principi de minimització de dades: les dades personals recollits seran únicament els estrictament necessaris en relació amb les finalitats pels quals són tractats.
 • Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals solament seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per a les finalitats del seu tractament.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractats de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
 • Principi de responsabilitat proactiva: el Responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) es compromet a recaptar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment a qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc web.

En les ocasions en les quals l’Usuari hagi d’o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc web, se li informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria a causa que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Finalitats del tractament al fet que es destinen les dades personals

Les dades personals són recaptats i gestionats per CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) amb la finalitat de gestionar el seu registre com a Usuari dels nostres sistemes i donar-li accés a les seves diferents funcionalitats, productes i serveis que estan a la seva disposició com a usuari registrat i poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre el Lloc web i l’Usuari i el desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda dels productes o serveis que ha adquirit a través de la Web o bé el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de CARLES ORTA (BIKE HORIZONS), així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, i per millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc web.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals solament seran retinguts durant el temps mínim necessari per a les finalitats del seu tractament o fins que l’Usuari sol·liciti la seva supressió.

  Comunicacions de dades a tercers

Per poder satisfer la seva petició, les dades personals que ens ha facilitat poden comunicar-se a empreses proveïdors que ens presten serveis tals com a organització i coordinació de la ruta o viatge amb bicicleta, hotels i un altre tipus d’allotjaments, empreses de transport de persones i mercaderies o missatgeria, serveis postals, prestadors de servei de IT i o proveïdors de serveis de pagament.

 • Cdmon – 10DENCEHISPAHARD, S.L. amb domicili a Malgrat de Mar, 08380 de Barcelona, c/ Girona 81-83, Local 6, proveïda de C.I.F. núm. B-62844725: https://www.cdmon.com/images/garantia_de_cumplimiento_rgpd_cdmon.pdf
 • Google LLC, amb domicili en 1600 Amphitheatre Parkway, 94043, Mountain View (Califòrnia), els Estats Units, que presta els serveis de GSuite, consistents en serveis de computació en el núvol i de correu electrònic. Política de privacitat i altres aspectes legals d’aquesta companyia en el següent enllaç: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/

En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, al moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà a l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al com es té la intenció de transferir les dades, així com de l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

Secret i seguretat de les dades personals

CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

No obstant això, a causa de que CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total d’hackers o uns altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint l’establert en l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d’una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

Les dades personals seran tractats com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet al fet que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) i podrà, per tant, exercir enfront del Responsable del tractament els següents drets reconeguts en el RGPD:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incomplets.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no existeixi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats il·lícitament; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar als responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el Responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de CARLES ORTA (BIKE HORIZONS)
 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent tret que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida al Responsable del tractament amb la referència “RGPD-exercici Drets”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa a l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura del sol·licitant.
 • Tot document que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i tot un altre document adjunt podrà enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

Adreça: Rambla de Prat, 27 1º 1ª
Correu electrònic: info@bikehorizons.com

Enllaços a llocs web de tercers

El Lloc web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de www.bikehorizons.com i que per tant no són operats per CARLES ORTA (BIKE HORIZONS). Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en la qual s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant una autoritat de control, en particular, en l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

Acceptació i canvis en aquesta política de privadesa

És necessari que l’Usuari hagi llegit i estigui conforme amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el Responsable del tractament pugui procedir al mateix en la forma, durant els terminis i per a les finalitats indicades. CARLES ORTA (BIKE HORIZONS) es reserva el dret a modificar la seva Política de Privadesa, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
ataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escortataşehir escort
pornopornopornopornopornopornopornoporno
xxxn .comxvedio.bizxhamaster.bizdesisexvideos.codesiporn.watchxvideo2.bizxsextube.copornporno